Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gietrzwałdzie

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

O ZESPOLE:

Zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 12 października 2011 r. Zarządzeniem Nr 64 Wójta Gminy Gietrzwałd został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny to grupa profesjonalistów, których łączy wspólny cel – rozwiązywanie problemu przemocy w konkretnych rodzinach.

CZŁONKOWIE ZESPOŁU:

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie,
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Policji,
- Oświaty,
- Służby zdrowia,
- Sądu.

ZADANIA ZESPOŁU:

Zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy między innymi:
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

 • W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze. Do zadań grup roboczych należy w szczególności:
  -
  opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
  -
  monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, oraz rodzin zagrożonych występowaniem przemocy,
  -
  dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy, oraz efektów tych działań.

ADRESACI PRAC ZESPOŁU:

Adresatami prac podejmowanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego są mieszkańcy Gminy Gietrzwałd, w szczególności:
- rodziny, w których stosowana jest przemoc wobec dziecka/dzieci, współmałżonka bądź rodzica/rodziców,
- rodziny, w których używane są narkotyki, nadużywany jest alkohol,
- rodziny, w których dzieci są zaniedbywane,
- rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem/dziećmi,
- rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie wobec małoletnich.

KONTAKT:

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Spacerowa 14a
11 – 036 Gietrzwałd
Tel. 533 354 836

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego - Marcin Grossmann

Witaj na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie